Zakladateľ

Zakladateľom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecno prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), s názvom Litterra, n.  o., je Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, zastúpený podľa § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predsedom Ing. Jánom Lunterom (ďalej len „zakladateľ“) na základe Uznesenia č. 509/2001 Zastupiteľstva BBSK z 01. júla 2021 v súlade s ustanovením § 16a zákona č. 206/2009  o múzeách, o galériách a o ochrane predmetu kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, založil neziskovú organizáciu ako múzejné zariadenie za účelom tvorby, rozvoja, ochrany,  obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ochranu ľudských práv a základných slobôd, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.


Webstránka BBSK: https://www.bbsk.sk/

Zakladacia listina
Štatút
Rozhodnutie okr. úradu