Odborná činnosť

Organizácia Litterra, n. o. je založená Banskobystrickým samosprávnym krajom s cieľom pôsobiť na poli kreatívnej kultúry a vzdelávania. Cieľom vzniku nového kultúrneho zariadenia je podpora rozvoja kultúry, vrátane rozvoja cestovného ruchu  v danej oblasti, kde primárnym zámerom je zriadenie najmodernejšej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá by pretransformovala historické, kultúrne a materiálne dedičstvo na kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu s využitím priestoru historickej budovy Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. 

Práve transformácia histórie a kultúrneho dedičstva je naviazaná neoddeliteľne na odbornú činnosť našej neziskovej organizácie, ktorá sa opiera o zákon 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Litterra v rámci svojej odbornej činnosti v súvislosti s prioritami poskytuje najmä tieto všeobecne prospešné služby:

  • nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie v zmysle § 16a zákona 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • odborne spravuje, t. j. nadobúda, eviduje a vyraďuje, ochraňuje, interpretuje, reštauruje a sprístupňuje múzejné predmety kultúrnej hodnoty,
  • predmety kultúrnej hodnoty prezentuje a sprístupňuje verejnosti expozičnou a výstavnou činnosťou formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav vo vlastných a cudzích priestoroch doma i v zahraničí,
  • realizuje ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva v najširšom slova zmysle,
  • nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva doma i v zahraničí,
  • vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a spolupracuje s inštitúciami pri rozvíjaní týchto aktivít,
  • realizuje služby a aktivity na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a cestovného ruchu,
  • realizuje propagáciu vlastnej činnosti, získavanie partnerov, darcov, sponzorov a ostatné aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie činnosti,
  • zabezpečovanie ubytovania a rezidenčných pobytov pre umelcov.


V roku 2022 Litterra,  zapísala do prírastkovej knihy takmer 390 predmetov kultúrnej hodnoty.