Štatutárne orgány

Orgánmi neziskovej organizácie LITTERRA, sú v zmysle § 2, ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecno – prospešné služby v znení neskorších predpisov ako múzejné zariadenie sú:

RIADIACI ORGÁN NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

SPRÁVNA RADA

Mgr. Peter Černek

Predseda

Ing. Andrea Holubčíková

Podpredsedníčka

Mgr. Daniela Volenská PhD.

Členka

Kompetencie správnej rady:

a) schvaľuje rozpočet a plán aktivít neziskovej organizácie najneskôr do 31. 3. príslušného roka (v prvom roku svojej činnosti najneskôr do 3 mesiacov od založenia neziskovej organizácie),

b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu,

c) v prípade, ak podľa zákona č. 213/1997 musí byť ročná účtovná zavierka overená auditorom, schvaľuje osobu auditora,

d) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

e) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

f) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine,

g) volí a odvoláva členov správnej rady, a volí a odvoláva členov dozornej rady,

h) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,

i) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,

j) volí a odvoláva členov vedeckej rady,

k) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

l) na návrh riaditeľa neziskovej organizácie schvaľuje jej organizačnú štruktúru vrátane organizačnej schémy,

m) rozhoduje o nadobudnutí alebo scudzení nehnuteľnosti, alebo k ním zriadení práv tretích osôb,

n) rozhoduje o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť,

o) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

RIADITEĽ

Mgr. Jozef Balužinský

Kompetencie riaditeľa: 

V súlade s ust. § 23 ods. 2 zákona č. 213/1997 dochádza k obmedzeniu práva riaditeľa konať v mene organizácie, a to tak, že riaditeľ potrebuje písomný súhlas (kontrasignáciu) zo strany správnej rady na úkony, ktorými organizácia:

a) vykonáva zamestnávateľské práva,

b) nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosti, a to bez ohľadu na hodnotu nehnuteľnosti,

c) zriaďuje práva tretích osôb k hnuteľným veciam a nehnuteľným veciam vo vlastníctve organizácie (ako napr. záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno, nájom, výpožička a iné práva v prospech tretích osôb),

d) nakladá s majetkovými právami organizácie v hodnote jednorazového plnenia od 1 000 eur vrátane,

e) na vznik členstva v združení,

f) uzatvára zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v hodnote jednorazového plnenia,

g) peňažný ako aj nepeňažný záväzok tretej osoby,

h) preberá dlhy alebo pristupuje k dlhom uzatvára akékoľvek zmluvné záväzky v hodnote jednorazového plnenia zo strany organizácie.

KONTROLNÝ ORGÁN NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

DOZORNÁ RADA

Ing. Július Buchta

Predseda

Mgr. Zoltán Antal

Podpredseda

MvDr. Milan Kolesár

Člen

Mgr. Mikuláš Pál

Člen

Kompetencie dozornej rady: 

a) navrhovať zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, vedeckej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie, 

b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, 

c) navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, 

d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania správnej rady s hlasom poradným, 

e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

PORADNÝ ORGÁN NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

VEDECKÁ RADA

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Predseda

Mgr. Mária Šajgalíková

Podpredsedníčka

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Členka

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová

Členka 

Ing. Jaroslav Hric

Člen

Kompetencie vedeckej rady: 

a) navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia súvisiace s predmetom činnosti neziskovej organizácie, 

b) spolupodieľa sa na príprave a formovaní koncepčných a strategických materiálov súvisiacich s predmetom činnosti neziskovej organizácie, 

c) predkladá návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít a zásadných otázok múzejnej činnosti a plánu aktivít neziskovej organizácie, 

d) predkladá návrhy, odporúčania a stanoviská v oblasti tvorby výstavného programu, podujatiach a aktivitách neziskovej organizácie, 

e) môže prerokovávať aj ostatné činnosti neziskovej organizácie, 

f) rozvíja aktívnu vzájomnú spoluprácu s inými múzeami, galériami a organizáciami v odvetviach kultúrnej činnosti, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, 

g) podieľa sa na riešení teoretických a praktických problémov v múzejnej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti neziskovej organizácie,

h) predkladá návrhy na zlepšenie činnosti neziskovej organizácie.