Architektúra

Koncept areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia je založený na redefinovaní hlavného vstupu, a tým vytvorenie prevádzkovo čistej organizácie celého areálu. Využitie v tom čase „bočného“ chodníka po severnej hrane areálu spájajúceho ulice Železničná a Hviezdoslavova sa stáva hlavnou mustrou fungovania nielen areálu, ale vytvára aj potenciál pre využitie priľahlých domov/parciel. Základnou tézou nášho prístupu k zadaniu bolo „neznásilniť“ pôvodnú národnú kultúrnu pamiatku prístavbou/nadstavbou/dostavbou a zároveň vytvoriť nový, živý kultúrno spoločenský priestor v meste. 

 Ako jediným a toľkokrát potvrdeným správnym riešením bolo spojenie všetkých troch domov, a to historickú budovu Prvého slovenského literárneho gymnázia (ďalej PSLG), dvorový hospodársky objekt a telocvičňu čo najjednoduchšou geometriou pavilónov, ktoré vytvárajú čistú interiérovú prevádzku „suchou nohou“. Zároveň sa v rámci areálu vytvárajú tri charakterovo a funkčne rozdielne exteriéry. Priestor pred budovou PSLG definujeme ako malý mestský park napojený na Železničnú ulicu, pôvodnú zeleň dopĺňame o historicky pôvodné dreviny, ktoré sa v tejto záhrade vyskytovali. Stredný dvor – medzi budovou PSLG a dvorovým objektom definujeme ako kultúrno spoločenský priestor s mäkkými vodopriepustnými plochami zelene a ekomlatu, ako i malej spevnenej štvorcovej plochy pódia. Zadná záhrada je definovaná ako výstavný exteriérový priestor. 

 

Od zeme odsadená biela platňa vstupného pavilónu – medzi domami Prvého slovenského literárneho gymnázia a dvorovým objektom jednak vytvára novú hranu stredného dvoru a zároveň sa stáva vstupným foyerom celého múzea. Priestor, ktorý je priamo prepojený s infocentrom a kaviarňou, ktorá nadväzuje na multifunkčný priestor určený pre podujatia Litterry. V rámci vstupného pavilónu je navrhnutý nový hygienický blok, ktorý vie vďaka svojej polohe vytvoriť zázemie v rôznych programových schémach. V rámci vstupného podlažia budovy PSLG je umiestnené kníhkupectvo, ako i vstupná časť expozície. 

 

 Expozícia je rozdelená do štyroch na seba priamo nadväzujúcich hlavných blokov/pavilónov – pavilón „slova“, pavilón „písma“, pavilón „obrazu“ – komiksu a expozícia vrcholí v podkrovnom priestore, ktorý je určený sci-fi dielu „Hviezdoveda“ od G. Reussa. Všetky časti expozície sú navrhované ako interaktívne zážitkové priestory s ambíciou vyrozprávať genézu príbehov/rozprávok. Čistý svetlý priestor s vloženými výstavnými podstavcami dáva priestoru dostatočnú multifunkčnosť pre prípadnú programovú zmenu. V kontraste k dvom svetlým nadzemným podlažiam je priestor podkrovia navrhovaný ako tmavý/čierny s prepájajúcim špirálovo točitým schodiskom ako vstupnou bránou do vesmíru. V rámci stredného objektu sú navrhnuté i dva rezidenčné byty, ako zázemie pre umelcov či prednášajúcich. Budova bývalej telocvične je navrhovaná ako pavilón „mineralógie“, ktorý má ambíciu zachytiť a odprezentovať nerastné bohatstvo Gemera nielen v rámci interiérovej expozície, ale i prislúchajúcej výstavnej záhrady. 

Areál má ambíciu vytvoriť nový kultúrno-spoločenský hub v Revúcej. Priestor, ktorý bude na jednom mieste spájať lokálnych ale i svetových umelcov. Miesto, ktoré v srdci Gemera vytvára živý, prirodzene edukačný a programovo atraktívny priestor nielen pre Revúčanov. 

Autori konceptu: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Bc. Sára Mária Seidlova, Ing. arch. Lucia Papierniková, Ing. arch. Dang The Anh

Autori projektu: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová

Autori expozície: Bc. Sára Mária Seidlova, PhD., Mgr. Jozef Balužinský, Mgr. Jana Piroščáková, PhD., Nikoleta Kollárová, Mgr. Viktória Valašteková