Vyhlásenie súťaže prenájmu priestorov kaviarne

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na nájom nebytových priestorov podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, ďalej zákona č. 116/1990 Zb. zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa ust. § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.

1.Vyhlasovateľ:

Litterra, n. o.

Železničná 260/27

050 01 Revúca

Zastúpený: Mgr. Jozef Balužinský, riaditeľ

IČO: 53985702

Kontaktná osoba: Nikoleta Kollárová, manazer@litterra.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže je nájom nasledujúcich nebytových priestorov: Nebytové priestory o celkovej rozlohe 148,29 m² (ďalej len „NP“), nachádzajúce sa na prízemí v budove kultúrno vzdelávacieho hub-u Litterra, na Železničnej ulici 260/7, 050 01 Revúca.

3. Účel nájmu (využitie priestorov): prevádzkovanie kaviarne.

4. Minimálna cena za nájom: 10 eur/m²/ mesiac. Najnižšia ponuková cena za prenájom nebytových priestorov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Uvedená minimálna cena za nájom nebytových priestorov nezahŕňa odplatu za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Služby spojené s užívaním NP (energie, voda a pod.) budú účtované podľa spotreby osobitne a hradí ich nájomca v zmysle nájomnej zmluvy.

5. Doba nájmu: na dobu určitú, 2 roky, odo dňa nadobudnutia účinnosti Nájomnej zmluvy.

6. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

7. Predkladanie ponúk: lehota na doručenie návrhov na uzatvorenie zmluvy záujemcov je od 09.05.2024 do 24.05.2024 do 10.00 hod.. Ponuku je potrebné predložiť osobne do podateľne vyhlasovateľa alebo doručiť poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 24.05.2024 do 10.00 hod.

8. Ponuka sa podáva písomne na adresu „Litterra, Železničná260/27, 050 01 Revúca“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Prihláška do súťaže: Nájom nebytových priestorov v Litterre na základe OVS – NEOTVÁRAŤ“, kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy je potrebné vložiť list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).

9. Písomná ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača (pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu), označenie kontaktnej osoby uchádzača (telefonický kontakt a emailová adresa), písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami OVS, predmet nájmu, účel využitia predmetu nájmu, dobu nájmu, ponúkanú cenu (eur/rok). Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. Ponuka uchádzača musí byť jasná, určitá a zrozumiteľná. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v OVS.

10. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS, odmietnuť všetky predložené ponuky ako aj právo OVS zrušiť.

11. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu OVS (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu OVS) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Nikoleta Kollárová, e-mail: manazer@litterra.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom predmetnej OVS.

12. Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z.z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov (Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie prenájmu na OVS nájomnou zmluvou, uzatvorenou na dobu 2 roky. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky, ktoré budú uvedené v Nájomnej zmluve.

14. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej 3 člennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov (najmenej traja členovia). Vyhodnotenie návrhov v OVS sa uskutoční do 7 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk. Komisia určí víťaza a poradie ostatných účastníkov, pričom kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší návrh z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti resp. účelnosti a najmä najvyššia ponuka nájomného za predmet OVS za rok.

15. O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia komisie. Dôvod nepodpísania zápisnice sa uvedie v zápisnici.

16. Ponuka uchádzača, ktorej obsah nebude zodpovedať podmienkam OVS, alebo bude doručená po lehote, bude odmietnutá. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

17. Ponuku uchádzača nie je možné po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk odvolať, meniť, dopĺňať ani upravovať.

18. V prípade rovnosti ponúk je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.

19. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže.

20. Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk uchádzačov. OVS, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ale riadi sa príslušnými ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba

V Revúcej, dňa 09.05.2024

                               Mgr. Jozef Balužinský

                                                riaditeľ

Zdieľajte: