Litterra vyhlasuje celoslovenskú komiksovú súťaž PRIESTOR PRE FANTÁZIU

Základné podmienky a propozície komiksovej súťaže „Priestor pre fantáziu“ pre rok2024 organizovanej organizáciou Litterra n. o., Revúca, 050 01

Súťaž s názvom „Priestor pre fantáziu“ je určená študentom a študentkám základných a stredných škôl a taktiež dospelým osobám s potrebou umelecky vyjadriť svoj názor.
Cieľom súťaže je aj podpora tvorivosti mladých ľudí, vytvorenie možnosti prezentovať svoje schopnosti a talent, ale i umeleckým spôsobom vyjadriť svoj názor na správanie sa ľudí ako obyvateľov spoločného priestoru.

Súťažné komiksy je potrebné zaslať do 31. mája. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 3. októbra 2024. 

Link na zasielanie súťažných prác :

https://forms.gle/Xac91V3Rh3kiHA9d6

Propozície súťaže

1. Zúčastniť sa môže každý autor s prácou, ktorá nebola dosiaľ publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.

2. Súťaž je formátom výstupov definovaná ako „komiksová“. Tematicky je zameraná na predstavu ľudí o budúcnosti života na Zemi, respektíve života mimo planétu, ktorý by mohol byť východiskom z narastajúcej eskalácie vojenských konfliktov na Zemi.

3. Súťaž je rozdelená podľa veku autorov na štyri kategórie. Pri prihlasovaní a hodnotení budú autori rozdelení na amatérov a profesionálov takto:

– Amatéri
od 10 do rokov
od 15 do 25 rokov
nad 25 rokov

– Profesionáli
bez vekového obmedzenia, ktorých práce už boli publikované a honorované.

4. Súťažná práca sa musí zrozumiteľne a logicky zmestiť na max. 4 strany veľkosti A4. Komiks musí byť nakreslený rukou, alebo grafickým programom a doručený v elektronickej podobe (jpg, jpeg alebo png) formou prílohy v elektronickej prihláške. Text v komikse musí byť dobre čitateľný.

5. Súťažné práce musia byť predložené v slovenskom jazyku.

6. Porota, ktorej zostavu bude tvoriť aj Daniel Majling ocení práce. Vo všetkých kategóriách získajú cenu súťažiaci, ktorí dostanú od poroty najvyšší počet bodov.

7. Hlavnou cenou vo všetkých amatérskych kategóriách bude štipendijný víkendový pobyt v Litterre s možnosťou tvoriť v prostredí kreatívneho hubu.
Výhercovia prvých miest budú mať možnosť dotvoriť výhernú komiksovú prácu pod odborným vedením. Všetky ocenené práce budú vyhlasovateľom vytlačené a budú súčasťou komiksovej expozície Litterry. Súťažiaci vo
všetkých kategóriách umiestnení na prvých troch miestach budú ocenení vecnými cenami.

Záverečné ustanovenia

1.1 Oslobodenie od dani z príjmov V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú od dane oslobodené aj prijaté ceny alebo výhry neuvedené v § 9 ods. 2 písm. l) tohto zákona v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; cenou alebo výhrou sa rozumie, okrem iných, cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny.

1.2 Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.3 Právo na zmenu alebo odvolanie súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť akékoľvek podmienky realizácie súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený odvolať súťaž v zmysle § 849 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

Podmienky zaradenia do súťaže

1. Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška, zverejnená na www.litterra.sk.

2. Účastník súťaže môže zaslať maximálne jeden komiks v troch fotokópiách, alebo komiks vytvorený v počítači.

3. Vo všetkých kategóriách získajú cenu súťažiaci, ktorí dostanú od poroty najvyšší počet bodov. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste budú odmenení vecnými cenami.

4. Súťažné práce posielajte do 31. mája 2024 vyplnením online prihlášky.

5. Víťaz súťaže bude mať možnosť súťažný materiál dopracovať a následne bude vyhlasovateľom vytlačený. Hlavnými cenami v amatérskych kategóriách bude štipendijný pobyt v kreatívno-umeleckých priestoroch Litterry.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakladateľom Litterra n. o. je BBSK.

Zdieľajte: